Opći uvjeti poslovanja

RED NEKRETNINE d.o.o.
Ulica Baltazara Bogišića 1
10000 Zagreb
OIB: 90244247995

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07) te Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14), RED NEKRETNINE d.o.o., Bogišićeva 1, 10000 Zagreb , OIB: 90244247995 (u daljnjem tekstu: RED) određuje sljedeće:


I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.

Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: OUP) sadrže odredbe osobito o sljedećem:
 • uvjetima obavljanja poslova posredovanja RED NEKRETNINA u prometu nekretnina, kao i opis radnji koje je RED obvezan obaviti prilikom izvršenja tih poslova,
 • vrstama ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, njihovom sklapanju, ispunjenju i prestanku,
 • pravima i obvezama RED-a i Nalogodavaca,
 • posredničkoj naknadi te eventualnim ostalim troškovima,
 • ostalim poslovima koji se obavljaju u okviru registrirane djelatnosti.
Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovih OUP imaju sljedeća značenja:

(1) Posredovanje u prometu nekretnina radnje su Posrednika (RED-a) koje se tiču povezivanja Nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet promet određene nekretnine osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.

(2) Posrednik (RED) u prometu nekretnina je društvo s ograničenom odgovornošću registrirano za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina koje ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske.

(3) Nalogodavac je fizička ili pravna, domaća ili strana osoba koja s RED-om sklapa ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).

(4) Nekretnine su čestice zemljišne površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

(5) Ugovorni partner je obrtnik registriran za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina koji se bavi posredovanjem nekretnina sukladno Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14), koji ima valjano rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, te koji posjeduje poslovne kontakte, know-how, administrativno-tehnička i informatička rješenja, znanja i iskustva za uspješnu realizaciju svojih obveza iz ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji kojeg sklapa sa RED-om.

(6) Procjena je posao kojeg RED obavlja u okviru svoje registrirane djelatnosti, a odnosi se na davanje mišljenja o prodajnoj vrijednosti nekretnina.


II. UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 3.

(1) Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Ugovor) RED se obvezuje da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi pregovaranja i sklapanja valjanog ugovora o kupoprodaji Nekretnine podobnog za prijenos i stjecanje prava vlasništva, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti ugovorenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen, pri čemu se pod sklopljenim pravnim poslom podrazumijeva i sklapanje predugovora kojim su se ugovorne strane obvezale sklopiti glavni ugovor o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini i/ili u vezi s nekretninom.

(2) Ugovor se sklapa u pisanome obliku i na određeno vrijeme. Ugovor se smatra sklopljenim kada ga potpišu obje ugovorne strane.

(3) Ako RED i Nalogodavac ne dogovore rok na koji sklapaju Ugovor smatra se da je sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se višekratno produljiti odgovarajućim aneksom osnovnom ugovoru.

(4) Na obvezni odnos između RED-a i Nalogodavca primjenjuju se odredbe općeg propisa obveznog prava.


Članak 4.

Sadržaj Ugovora

(1) U Ugovoru se navode podaci o RED -u, Nalogodavcu, vrsti i bitnome sadržaju posla za kojeg se posreduje, utvrđuje se posrednička naknada te rok i uvjeti isplate posredničke naknade, kao i mogući dodatni troškovi koji nastanu kad RED u dogovoru s Nalogodavcem obavlja za njega i druge usluge u svezi s poslom koji je predmetom posredovanja.

(2) Ugovor može sadržavati i druge podatke u vezi s poslom za kojeg se posreduje.


Članak 5.

Isključivo posredovanje

(1) Ugovorom se Nalogodavac može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika, odnosno da neće nekretninu prodavati sam ili na drugi način – Ugovor o isključivom posredovanju, koja obveza mora biti izričito ugovorena, a RED je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.

(2) Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivom posredovanju Nalogodavac sklopio mimo RED-a pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.

Članak 6.

Prestanak ugovora o posredovanju

(1) Ugovor sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana. Otkazni rok utvrđuje se ugovorom o posredovanju, a otkaz nastupa predajom izjave o otkazu na poštu, odnosno drugoj osobi ovlaštenoj za obavljanje poštanskih usluga na slanje preporučenom poštom.

(2) Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.

(3) Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka Ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica RED-ova djelovanja prije prestanka Ugovora, dužan je RED-u platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom nije drukčije ugovoreno.

(4) Odredbe ovoga Članka odnose se i na prestanak Ugovora o isključivom posredovanju.


III. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

III. I. OBVEZE POSREDNIKA

Članak 7.

(1) RED u obavljanju poslova posredovanja, odnosno drugih radnji u vezi s poslom koji je predmet posredovanja mora postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

(2) RED će prilikom oglašavanja u sredstvima javnoga priopćavanja, odnosno drugim pisanim i elektroničkim medijima, u svojim prostorijama ili na drugim mjestima gdje je dopušteno oglašavanje u svezi s nekretninom koja je predmet poslovanja, objaviti svoju tvrtku.

Članak 8.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina Posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:
 1. nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
 2. upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
 3. pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
 4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način,
 5. omogućiti pregled nekretnina,
 6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,
 7. čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
 8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
 9. obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.
Članak 9.

(1) Smatra se da je RED omogućio Nalogodavcu vezu s trećom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla ako je:
 • neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine
 • organizirao susret između Nalogodavca i treće osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla
 • Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa ili adresu treće osobe ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

III.II. OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 10.

(1) Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina Nalogodavac se obvezuje obavljati osobito sljedeće:
 1. zaključiti s RED-om odgovarajući ugovor o posredovanju,
 2. obavijestiti RED o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, te ako posjeduje dati RED-u na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet Ugovora te dati na uvid RED-u dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
 3. dati RED -u na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora, te upozoriti RED na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
 4. osigurati RED-u i trećoj osobi razgledanje nekretnine,
 5. obavijestiti RED o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
 6. ponude i obavijesti RED-a Nalogodavac mora čuvati u povjerenju i samo ih uz pisano odobrenje Posrednika smije prenijeti trećoj osobi,
 7. isplatiti RED-u naknadu sukladno odredbama ugovora o posredovanju,
 8. obavijestiti RED pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio RED, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.
(2) Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je RED našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništetna je. Nalogodavac će RED-u odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.

(3) Posrednik koji poslove posredovanja obavlja za Nalogodavca koji želi ostati nepoznat nema obvezu prema trećoj osobi otkriti identitet Nalogodavca sve do sklapanja pravnoga posla.


IV. POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 11.

Visina posredničke naknade slobodno se određuje odgovarajućim ugovorom sklopljenim sa Nalogodavcem.

U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene Člankom 7. i 8. Općih uvjeta na temelju zahtjeva Nalogodavca cijena posredničke satnice iznosi 50,00 eur + pdv.

Troškove dodatnih usluga u vezi s poslom koji je predmet posredovanja RED može naplatiti u visini stvarnih troškova ako je to posebno ugovoreno između RED-a i Nalogodavca.


Članak 12.

Pravo na posredničku naknadu
 
 1. RED stječe pravo na naknadu po uplati ugovorene kapare temeljem sklopljenog predugovora/ugovora o kupoprodaji te po uplati kupoprodajne cijene djelomično ili u cijelosti temeljem sklopljenog predugovora/ugovora o kupoprodaji, osim ako nije drukčije ugovoreno.
 2. U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje i sklapanje predugovora kojim su se Nalogodavac i Treća osoba obvezali sklopiti glavni ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja i kojim je predugovorom ugovorena isplata kapare i/ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene prije sklapanja glavnog ugovora o kupoprodaji, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti RED-u u dva jednaka dijela, od kojih prvi dospijeva na dan isplate kapare i/ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene, a drugi na dan sklapanja glavnog ugovora, odnosno na dan isteka roka određenog predugovorom za sklapanje glavnog ugovora.
 3. U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje sklapanje predugovora kojim su se Nalogodavac i Treća osoba obvezali sklopiti glavni ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, ali kojim nije ugovorena isplata kapare i/ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene prije sklapanja glavnog ugovora o kupoprodaji, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti RED-u na dan sklapanja glavnog ugovora, odnosno na dan isteka roka određenog predugovorom za sklapanje glavnog ugovora.
 4. U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje isključivo sklapanje glavnog ugovora u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja i kojim je ugovorom ugovorena isplata kapare i/ili isplata ugovorene kupoprodajne cijene u obrocima, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti RED-u u dva jednaka dijela, od kojih prvi dospijeva na dan isplate kapare i/ili prvog obroka ugovorene kupoprodajne cijene, a drugi na dan isplate ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti, odnosno na dan isteka roka određenog glavnim ugovorom za isplatu ugovorene kupoprodajne cijene.
 5. U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje isključivo sklapanje glavnog ugovora u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja i kojim je ugovorom ugovorena jednokratna isplata ugovorene kupoprodajne cijene, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti RED-u na dan isplate ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti, odnosno na dan isteka roka određenog glavnim ugovorom za isplatu ugovorene kupoprodajne cijene.
 6. Odustanak Nalogodavca ili Treće osobe s kojom je Nalogodavac sklopio predugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, kao niti odustanak Nalogodavca ili osobe s kojom je Nalogodavac sklopio ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja od ispunjenja sklopljenog ugovora ne utječu na obvezu Nalogodavca da RED-u plati naknadu za posredovanje u visini i na način utvrđen ovim člankom i sklopljenim ugovorom o posredovanju.
 7. Nalogodavac je dužan platiti Naknadu i kad je s Trećom osobom, na koju mu je ukazao RED i s kojom ga je RED doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja.
 8. Za slučaj zaključenja pravnog posla različitog od onoga za koji se posredovalo, a kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja, Nalogodavac je dužan platiti Naknadu u skladu sa cjenikom RED-a koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja.
 9. Smatra se da je RED omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s Trećom osobom ako je:
- neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine, ili
- organizirao susret između Nalogodavca i Treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla, ili
- Nalogodavcu priopćio ime i prezime, odnosno tvrtku, broj telefona, telefaksa, e-mail adresu Treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.
 1.  Nakon prestanka ugovora RED ima pravo na naknadu u roku do 12 mjeseci ako ugovorom nije drukčije ugovoreno i u slučajevima kad Nalogodavac sklopi s trećom osobom pravni posao koji je posljedica RED-ovog djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju.
 2.  Ukoliko Nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla (nakon što mu je RED dostavio prihvatljivu ponudu) dužan je Posredniku isplatiti iznos ugovorene Naknade.
 3.  RED ima pravo na Naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca; odnosno trgovačko društvo, ustanova ili druga pravna osoba koje je Nalogodavac, njegov bračni ili izvanbračni drug, potomak ili roditelj osnivač ili zakonski zastupnik, odnosno s kojom ima sklopljen ugovor o radu ili ugovor o djelu, sklopi pravni posao za kojeg je RED posredovao s trećom osobom s kojom je RED Nalogodavca doveo u vezu
 4. RED ima pravo i na Naknadu u slučaju da Nalogodavac raspolaže nekretninom koja je predmet posredovanja na bilo koji način prema jednoj od osoba navedenoj u prethodnom stavku te ta osoba nakon takvog raspolaganja sklopi posredovani pravni posao ili posao kojim se postiže ista svrha kao posredovanim poslom sa Trećom osobom ili jednom od osoba iz prethodnog stavka tako povezanom s Trećom osobom.

Članak 13.

Općenito o posredničkoj naknadi

(1) Visina naknade može se razlikovati ovisno o vrstama posla koje se navode u nastavku:
 1. Prodaja
 2. Kupnja
 3. Zamjena
 4. Zakup i najam
Članak 14.

(1) Ugovorom o posredovanju RED se može obvezati nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi sklapanja odgovarajućeg ugovora o prijenosu potraživanja, a kojih su potraživanja instrumenti osiguranja nekretnine.

(2) Svi detalji poslovnog odnosa sa Nalogodavcem uređuju se ugovorom o posredovanju.


V. UGOVORNI PARTNERI

Članak 15.

(1) RED u okviru svoje registrirane djelatnosti ima pravo sklopiti ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji sa Ugovornim partnerima, a uzevši u obzir da RED i Ugovorni partneri obavljaju istovjetnu djelatnost koju pružaju na tržištu Republike Hrvatske, slijedom čega postoje zajednički interes i volja za realizacijom poslovno-tehničke suradnje na način i pod uvjetima definiranim navedenim ugovorom.

(2) Ugovorom o poslovno-tehničkoj suradnji Ugovorni partner se obvezuje za potrebe RED-a izvršavati poslove administrativno-tehničke naravi koji su u svezi s posredovanjem u prometu nekretnina u kojima RED zastupaju svoje klijente kao nalogodavce temeljem sklopljenih ugovora o posredovanju, i to poslove informatičke obrade i tehničkog uređenja podataka u digitalnoj i papirnatoj formi vezane za ugovore o posredovanju, nekretnine iz portfelja RED-a i nalogodavce, poslove korespondiranja s trećim osobama vezano za tehničke i druge značajke nekretnina, skeniranja dokumentacije, pružanja informatičke obrade podataka vezane za predmete (praćenje predmeta, izvještaji), te statističkog analitičkog praćenja predmeta i ažuriranja statusa nekretnina.

(3) Poslove iz prethodnog stavka Ugovorni partner obavljat će u svojim prostorijama i uporabom svojih sredstava rada uz mogućnost da RED omoguće Ugovornom partneru korištenje svojih poslovnih prostorija i/ili svojih sredstava (primjerice, računala, mobilnog telefona, dock stationa, usluga call centra isl.), i to na način da se sklopi zaseban ugovor o zakupu i/ili podzakupu ili dodatak (aneks) ugovoru o poslovno-tehničkoj suradnji kojim će se uvjeti takvog korištenja ugovoriti, te definirati i naknada za takav eventualni zakup i/ili korištenje.

(4) Ugovorom o poslovno-tehničkoj suradnji uređuju se detaljno međusobni odnosi RED-a i Ugovornih partnera, uključivo i vrste te visinu svih naknada koje mu s osnove istog pripadaju.

(5) Na poslove koje izvršavaju Ugovorni partneri primjenjuju se u odgovarajućem segmentu ovi Opći uvjeti poslovanja.

(6) RED je dužan omogućiti Nalogodavcu pravovremenu informaciju s kojim je ugovornim partnerima u poslovnoj suradnji.

Članak 16.

(1) Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se od dana njihova donošenja.

(2) Na sve slučajeve koji nisu uređenim ovim Općim uvjetima poslovanja primjenjuju se odredbe odgovarajućih ugovora sklopljenih sa Nalogodavcima/Naručiteljima.


VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.

(1) Na odnose između Posrednika i Nalogodavca koji nisu uređeni ovim OUP-ima, pojedinim ugovorom o posredovanju ili ugovorom o isključivome posredovanju, podredno se primjenjuju odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, odnosno ostale odgovarajuće odredbe važećih propisa.
(2) Eventualne sporove će rješavati stvarno nadležan sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 02.08.2023.